Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi / Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Euro Race Kft adatai (Adatkezelő):

Székhely: Csomád, József A. utca 77/A.

cégjegyzékszám szám:

adószám: 25810837-2-13

telefonszám:

e-mail: info@extremautosport.hu

Önállóan képviseli: Antal István, mint Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban:érintettek) adatkezeléshez tartását és érvényre juttatását. Ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és  adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. A tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.

Euro Race Kft az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az adatkezelőnek minősül az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

Szolgáltatásnak minősül az Euro Race Kft által üzemeltett www.extremautosport.hu weboldalon biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető (”Szolgáltatás”).

Az Euro Race Kft ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérése, kérdése merülne fel, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: info@extremautosport.hu.

 • Alap információk
 • A kezelt adatok
 • Az adatkezelés jogalapja
 • Az adatkezelés időtartama
 • Az adatokhoz hozzáférők köre
 • Külső szolgáltatók
 • Hivatkozások és linkek
 • Jogorvoslati lehetőségek
 • Adatbiztonság, a személyes adatok tárolása, információbiztonság
 • Az Adatkezelő nyilatkozatai

1 . Alap információk

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő látja el.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozhatóságához való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az egyes jogok részletes meghatározásai a Szabályzat 5. fejezetében kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol éshogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja, – az info@extremautosport.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. A KEZELT ADATOK
 1. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább e-mail cím megadása szükséges.

2. A regisztrációhoz felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím megadása kötelező. Szabadon választható, hogy a regisztráló megadja-e telefonszámát, születési idejét és lakóhelyének irányítószámát.

3.Ha az Igénybe Vevő a Weboldalon terméket vagy szolgáltatást vásárol, úgy az adatkezelő a szerződési kötelezettségek teljesítése érdekében az Igénybe Vevő az alábbi adatokat is kezeli: igénybe vevő neve, címe, telefonszáma, cég esetén adószáma, vásárlás időpontja, vásárolt termékek darabszáma, kupon kód, kupon vételára, automatikusan generált azonosítószám. Amennyiben az Igénybe Vevő ajándékba kívánja adni a vásárolt szolgáltatást, úgy a megajándékozott neve is adatkezelés alá esik.

4. Az Igénybe Vevő kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján, valamint a cookie-k alkalmazásával az adatkezelő az Igénybe Vevő személyes jellemzőit, személyes preferenciáit és érdeklődési körét automatizált módon kezeli.

5.A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

 • név
 • e-mail cím

1/B AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésre használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

1/C. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, az 1/D. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

1/D. Leiratkozás

Hírlevélről történő leiratkozási szándékát kérjük jelezze az autoselmenyek@gmail.com címen, törölni fogjuk a rendszerből, következő alkalommal már nem kap hírlevelet, illetve a hírlevél alján is lehetőséget biztosítunk leiratkozásra, a LEIRATKOZÁS gombra kattintva.

Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja:

– Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás az Extremautosport.hu fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint az Extrém autósport hivatalos értesítéseiről;

– az Igénybe Vevő érdeklődési körének, személyes preferenciáinak megfelelő, személyre szabott ajánlatok eljuttatása;

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.

A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nem, telefonszám, születési idő és lakóhely irányítószám, érdeklődési kör, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltatás megfelelő elvégzése során a személyes adatok kezelése a szerződés és szolgáltatás teljesítése miatt szükséges.

Az adatkezelés jogalapja egyéb esetekben az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg Adatkezelő számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség az info@extremautosport.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Igénybe Vevőket.

Az adatkezelő és partnerei az Igénybe Vevő által közölt személyes adatokat azon a jogalapon kezelik, hogy azok a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek, valamint az Euro Race Kft. és/vagy a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. Az Euro Race Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy az Euro Race Kft. a mindenkori adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az adatfeldolgozók körének megváltozásáról az Euro Race Kft. jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

Az Euro Race Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. Az Euro Race Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Euro Race Kft. szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Igénybe Vevőkről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az Igénybe Vevő által a weboldalra feltöltött, megosztott tartalomért minden felelősség az Igénybe Vevőt terheli.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Igénybe Vevő által megadott adatokat az Adatkezelő addig őrzi, amíg azok törlését vagy a hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Igénybe Vevő nem kéri. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Igénybe Vevők azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rögzítéstől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 1. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

Az adatokhoz az Adatfeldolgozó azon munkatársai férhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.

A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.

 1. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

Az Euro Race Kft. szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről-időre harmadik személyek (”Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel a Euro Race Kft. együttműködik.

A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Euro Race Kft. tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben a külső szolgáltatók köre változik, úgy az Euro Race Kft. a mindenkori külső szolgáltatók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. A külső szolgáltatók körének megváltozásáról az Euro Race Kft. jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.

Az Euro Race Kft. egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal is együtt működhet. Ebben az esetben olyan személyes adatok, mint az IP-cím, felhasználónév, e-mail cím, átadásra kerülnek a külső szolgáltató részére. E Külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. A Skoopy-val együttműködő regisztrációt, belépést könnyítő, valamint hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

– Facebook Inc.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. (),

A Facebook-képpont segítségével a Weboldalon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az Euro Race Kft. részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségi háló az Igénybe Vevő felhasználói szokásait feltérképezze, részükre személyre szabott ajánlatok, hirdetések megjelenítésére kerülhet sor a Facebook felületén.

– Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ()

Az Euro Race Kft. a Google Inc. (”Google”) által biztosított Google Analytics internetes elemző szolgáltatást is igénybe veszi. A Google Analytics sütiket használ. A sütik segítségével a Google lerövidíti az Igénybe Vevő IP-címét, mely továbbításra kerül a Google USA-ban található szervereire. Az így létrehozott információk ott kerülnek tárolásra, tárolás időtartama 50 hónap. A Google a weboldal üzemeltetője megbízásából ezen információk alapján értékeli az Igénybe Vevő weboldalhasználatát, és weboldalaktivitással kapcsolatos jelentéseket készít, valamint további weboldal- és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetője számára. Az Igénybe Vevő böngészője által a Google Analytics szolgáltatása révén továbbított IP-címet nem kapcsolják össze a Google más adataival.

A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Igénybe Vevő elutasíthatja a sütik használatát és megtilthatja azt is, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik által létrehozott és az Igénybe Vevő weboldalhasználatára vonatkozó adatokat ().

AdWords ügyfélként a Google Conversion Tracking eszközt, a Google Inc. által biztosított szolgáltatást is használja az Euro Race Kft. A Google AdWords az extremautosport.hu oldalait a Google reklámfelületén jeleníti meg. Amikor Igénybe Vevő egy Google hirdetésre kattintva lép be a Weboldalra, a Google Adwords egy sütit („konverziós süti”) helyez el az Igénybe Vevő által használt eszközön. Ez a süti 30 nap múlva jár le. A sütit az Euro Race Kft. személyazonosításra nem használja. Ameddig a süti érvényben van, a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Igénybe Vevő korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Igénybe Vevő részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Minden AdWords ügyfél eltérő sütit kap. A sütiket ezért az AdWords ügyfelek honlapjain keresztül nem lehet nyomon követni. A konverziós süti által összegyűjtött információk alapján konverziós statisztikákat hoznak létre a konverziós nyomon követést választó AdWords ügyfelek részére. Az AdWords ügyfelek látják, hogy hány felhasználó kattintott rá a saját hirdetésükre és lett átirányítva egy adott oldalra a konverziós azonosító segítségével. Az Igénybe Vevő a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait (googleadservices.com-ról származó sütik blokkolásával).

A Google Search Console használatával az Euro Race Kft. figyelemmel kísérheti és fenntarthatja webhelyének jelenlétét a Google keresési eredményeiben.

Az Euro Race Kft. az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatókkal is együtt működik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik.

– OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16.)????

Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön végzik. Az Euro Race Kft. kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget nem vállal.

 1. HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK
 1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Euro Race Kft. arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: ) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA,INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 1. Személyes adat csak az említett tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.
 3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
 4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 5. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.
 7. Adatkezelő, Munkatársai a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban, munkaköri leírásokban, utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben kötelesek eljárni.
 8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.
 9. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
 11. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 1. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI
 2. Az Adatkezelő kijelenti, hogy
 3. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 4. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 5. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét és előzetes tájékoztatás kötelezettségét.
 6. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 7. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 8. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 9. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 10. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 11. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 12. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.
 13. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át. l. belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás

jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban  meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír. m. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír. n. az EU 2016/679 Rendelet 33. cikke alapján a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti

hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.

 1. ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, így közli
 2. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 3. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

iii. az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó

intézkedéseket.

 1. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
 2. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

Adatkezelő tárhelyszolgáltatója


Cég neve:DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

Online elérhetősége: https://dotroll.com/hu